Home » Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MH-Electronica

Artikel 1  Definities; toepassingsgebied

 
1.1  In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Mh-electronica dat goederen en/of reparaties uitvoert en/of diensten aanbiedt, verkoopt en levert;
Afnemer: de wederpartij van Leverancier.
1.2  Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten  – met in begrip van de handelingen voor   het tot  stand  brengen  van  de  overeenkomsten  –  voor  het  leveren  van  goederen  en/of  het  verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk of reparaties. Bij reparaties dienen schriftelijk aan de Leverancier de gebreken mede gedeeld te worden.. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op   eventuele   aanvullende   of   vervolgovereenkomsten.   Voorts   zijn   zij   van   toepassing   op   alle vormen  van  dienstverlening  door  (een  werknemer  van  de)  Leverancier  aan  een  (werknemer   van de)  Afnemer   welke   (enigszins)   verband   houdt   met   de   hiervoor   in   de   eerste   zin   genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).
1.3   Deze   Voorwaarden   gelden   exclusief   in   die   zin,   dat   specifieke   bedingen   en   algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij   schriftelijk en  nadrukkelijk  door  Leverancier  zijn  aanvaard.  Een  afwijkend(e)  beding   (voorwaarde)  geldt overigens uitsluitend voor het geval de afwijking is overeengekomen.
1.4   Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een  “”Garantieverklaring gebruikte   machines   of   trucks””   wordt   afgegeven,   gelden   tevens   de    Voorwaarden   uit   die Garantieverklaring.  Voor  zover  de  Voorwaarden  uit  de   Garantieverklaring  afwijken   van  deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de  Garantieverklaring voor.

 
Artikel 2  Aanbiedingen; informatiemateriaal
 
2.1  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke   vorm ook  gedaan,  vrijblijvend  in  die  zin,  dat  ook  na  aanvaarding  door  Afnemer  van  een  aanbieding van  Leverancier  Leverancier  bevoegd  is  de  aanbieding  binnen  drie  volle  kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.
2.2  Tenzij  uitdrukkelijk  anders  aangegeven,  vormen  opgaven  en  specificaties  met  betrekking   tot maten,  capaciteiten,  prestaties  of  resultaten  in 
afbeeldingen,  tekeningen,  catalogi,  prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

Artikel 3  Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom
 
3.1   Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2   Afnemer  is  verplicht  om  goederen  en  diensten,  waarvan  levering  door  Leverancier  is overeengekomen,  af te nemen  en  wel  op het  tijdstip  dat  en  de plaats  die  tussen  partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.
3.3    De  termijn  voor  levering  of  uitvoering  vangt aan  met  het  tot  stand  komen  van  de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering  van  de  overeenkomst  is  overeengekomen,  op  het  moment  dat  volledige  betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien  Leverancier  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  mede  afhankelijk  is  van  de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet,    wordt   de   termijn  voor    uitvoering   verlengd   met    zoveel  tijd    als   Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling  van  hetgeen is overeengekomen.  Bovendien  komen  de  extra-kosten,  die  voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer.  Leverancier geraakt pas wegens  termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na  het  verstrijken  van  de  overeengekomen  termijn  schriftelijk  een  redelijke  nadere  termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.
3.4  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van Leverancier.
3.5   Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst   op   de   plaats   van   aflevering.   Indien   op   het   tussen   Leverancier   en  Afnemer overeengekomen  tijdstip  van  aflevering  Afnemer  om  niet  aan  Leverancier  toe  te  rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband  met  bewaring  en  transport,  die  Leverancier  vanaf  het  in  de  vorige  zin  genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.
3.6    Ook  indien  Leverancier  zich  tot  het  verschaffen  van  eigendom  van  een  zaak  heeft verplicht,  blijft  ondanks  de  aflevering  de  eigendom  van  de  zaak  bij  Leverancier,  totdat Leverancier  van  Afnemer  volledige  betaling  heeft  ontvangen  van  hetgeen  Afnemer  aan Leverancier  verschuldigd  is  uit  hoofde  van  geleverde  goederen  en  diensten  en  wegens  het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is.

Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader  van  zijn  gewone  bedrijfsactiviteiten.  Hij  mag  echter  die  zaken  niet  vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien  Afnemer  enige  betalingsverplichting  niet  nakomt,  is  Leverancier  bevoegd  goederen, waarop  nog  een  eigendomsvoorbehoud  rust,  zonder  medewerking  van  Afnemer  tot  zich  te nemen.  Leverancier is  niet  gehouden Afnemer  de  schade te vergoeden,  die deze  in verband met de terugname lijdt.  De kosten van het terugnemen en eventueel te  gelde maken van de goederen komen  geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen  Leverancier nog van Afnemer heeft  te  vorderen,  wordt  verminderd  met  de  waarde  die  de  teruggenomen  goederen  voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.
 
Artikel 4  Handleiding; instructie
 
4.1   Met  betrekking  tot  te  leveren  machines  en  installaties  en  laders  en  batterijen  ,   zal Leverancier  Afnemer  in  de   vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie,  werking  en    behandeling  van  de  machines  en  installaties,   b a t t e r i j e n   e n l a d e r s    verschaffen,
4.2     Afnemer   heeft   recht   op   kosteloze   instructie,   voor   zover   dat   bij   de   betreffende overeenkomst is afgesproken.
 
Artikel 5  Tekeningen, programmatuur e.d.
 
5.1  Alle  tekeningen,  afbeeldingen,  catalogi,  programmatuur  (software)  en  andere  gegevens, voor  zover  niet  zijnde  een  handleiding  of  instructieboek  als  in  artikel  4  bedoeld,  die  de Leverancier aan de Afnemer ter hand stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen op  eerste  verzoek  van  de Leverancier  te  worden  teruggegeven.  Behoudens  voorafgaande schriftelijke toestemming mogen  genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
 

Artikel 6  Prijs; aanpassing van prijs

 
6.1   Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en,  in  geval  Leverancier  voor  het  transport  van  zaken  zorgdraagt,  ook  niet  de  kosten  in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen.

6.2  Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst of reparatie hoger worden  doordat  voor  de  prijs  van  belang  zijnde  kostenfactoren  als  lonen,  premies van  sociale  en  andere  verzekeringen,  materialen, onderdelen,   waarde  van  vreemde  valuta
e.d.   na  het   moment   van   de   laatste  (prijs)aanbieding  van  Leverancier  zijn  gestegen,  is Leverancier  gerechtigd  die  hogere   kosten  door  prijsaanpassing  aanvullend  in  rekening  te brengen.
6.3   Indien  tussen  Leverancier  en  Afnemer  een  prijs  in  een  andere  valuta  dan  de  Euro  is overeengekomen  en  die andere  valuta  ten  opzichte  van  de  Euro  in waarde  daalt na  het moment  van de  laatste (prijs)aanbieding van  Leverancier,  is  Leverancier  gerechtigd  de prijs aan  te passen  voor zoveel  als  nodig is  om de opgetreden waardedaling tot  het  moment van volledige betaling goed te maken.
6.4     Indien  door  Leverancier  reparaties  uitgevoerd  worden  zal  deze  een  kostenraming doorgeven  aan  de Afnemer  indien  deze  kosten  boven  150  euro  uitkomen.  Onder  deze  prijs wordt     worden  reparaties  zonder  vragen  uitgevoerd,  mits  componenten  en  kennis  voor reparatie voor handen zijn. Indien Afnemer niet accoord gaat met de reparatie kosten worden onderzoekskosten   berekend,   deze   kosten   zijn   variabel,   en   worden   van   te   voren   door Leverancier opgegeven.   Indien 3 maanden na het doorgeven van de kostenraming Afnemer niet gereageerd heeft, heeft Leverancier het recht om het ter reparatie aangeboden artikel als zijn eigendom te beschouwen.
6.5   Leverancier  geeft  na  reparatie  3  maanden  garantie  op  de  uitgevoerde  reparatie,  deze garantie geldt niet op artikelen die bliksem, water of vochtschade gehad hebben.

Wanneer binnen drie maanden na afgifte van de reparatie dezelfde klacht terug krijgt, doet de Leverancier  opgave  van  prijs  . Waarbij  dezelfde  oorzaak  van  de  klacht  allen  de  onderdelen berekend  worden.    Indien  de  oozaak  van  de  klacht  een  andere  is,  worden  de  kosten  aan Afnemer door berekend. Na de hernieuwde reparatie geldt de oude garantie.
 

Artikel 7  Betaling en nakoming door Afnemer

 
7.1  Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige  korting en  verrekening binnen vier  weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

7.2    Tenzij  Leverancier  schriftelijk  vooraf  met  uitstel  van  betaling  heeft  ingestemd,  is Afnemer  niet  gerechtigd  de  betaling  van  de  prijs  op  te  schorten  om  de  reden  dat  het  door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.
7.3   Vindt  nakoming  door Afnemer  van  zijn  verplichtingen  niet  of  niet  tijdig  plaats,  dan  is Leverancier,  onverminderd  zijn  overige  rechten  uit  de  wet  of  overeenkomst  en  zonder  dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:
a.   opschorting  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst,  ten  aanzien  waarvan  Afnemer  in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
b.    vergoeding  van  alle  schade  als  gevolg  van  de  niet  nakoming.  Voor  zover  de  niet nakoming,
bestaat   uit   he  achterwege   blijven   van   betaling  of   niet   tijdige  betaling,   zal   genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW  en  6:120  lid  2  BW).  De  rente  wordt  verbeurd  vanaf  het  moment,  waarop Afnemer  in gebreke  is  met  betaling,  tot  het moment,  waarop Afnemer  geheel  heeft voldaan  wat  hij aan Leverancier  verschuldigd  is.  Telkens  na  afloop  van  een  jaar  wordt  de  in  de  vorige    zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;
c.    vergoeding  van  alle gerechtelijke  en buitengerechtelijke  kosten,  welke  laatste  kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier opvordert.
7.4   Indien  Leverancier  reden  heeft  te  twijfelen  aan  de  nakoming  door  Afnemer  van  zijn verplichtingen  –  waarbij  de  navolgende  omstandigheden  aan  de  zijde  van Afnemer  in  ieder geval   een    voldoende   reden    voor   twijfel   vormen:   herhaalde    nalatigheid   in   betaling, beslaglegging   ten   laste   van  Afnemer,   surséance   van   betaling,   faillissement,   gehele   of gedeeltelijke   staking   van   het   bedrijf   -,   wordt   al   hetgeen   Afnemer   aan   Leverancier verschuldigd   is   terstond   opeisbaar   en   is   Leverancier   bevoegd   de   nakoming   van   zijn verplichtingen  op  te  schorten,  totdat  nakoming  door  Afnemer,  inclusief  volledige  betaling, dan  wel  –  naar  genoegen  van  Leverancier  –  zekerheid  voor  de  betaling,  is  afgerond.  Vindt volledige  betaling of  genoegzame  zekerheidstelling niet  binnen  veertien  (14) kalenderdagen na  het  daartoe  strekkende  verzoek  plaats,  dan  is  Leverancier  bevoegd  om  de  betreffende overeenkomst  voor  ontbonden  te  verklaren  onverminderd  zijn  recht  op  vergoeding  van geleden en/of nog te lijden schade.

Artikel 8  Overmacht
 
8.1    Voor  Leverancier  gelden  als  overmacht  omstandigheden  van  feitelijke,  juridische  of andere  aard,  die  –  al  dan  niet  voorzienbaar  –  buiten  zijn  schuld  de tijdige  nakoming van  de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden  onder  meer:  stakingen;  bedrijfsbezettingen;  productieonderbrekingen  als  gevolg  van machinebreuk,  storingen  in  toevoer  van  energie  en  water  of  brand  e.d.;  import-,  export-  en productieverboden en  andere overheidsmaatregelen;  transportbelemmeringen;  tekort  schieten van toeleveranciers en hulppersonen.
8.2   Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer  hiervan  met  bekwame  spoed  in  kennis  stellen.  Tenzij  buiten  twijfel  is  dat  de overmachttoestand  dertig  volle  werkdagen  of  langer  gaat  duren,  worden  de  verplichtingen, waarvan  de  nakoming  door  overmacht  wordt  verhinderd  of  voor  Leverancier  bijzonder bezwaarlijk   wordt,   en   de   daartegen   overstaande,   nog   niet   nagekomen   verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat   de   overmachttoestand   langer   dan   dertig   volle   werkdagen   zal   duren,   of   zodra   de overmachttoestand  langer  dan  dertig  volle  werkdagen  heeft  geduurd,  is  ieder  der  partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 

Artikel 9  Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

 
9.1   Indien  Leverancier  zaken  levert,  draagt  Leverancier  voor  de  montage,  installatie  en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2   Indien  en  voor  zover  Leverancier voor  de  montage,  installatie  en  inbedrijfstelling  zorg draagt, geldt het volgende:
a.   Afnemer  verleent  alle  medewerking,  die  nodig  is  om  Leverancier  in  staat  te  stellen  de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover  voor  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  vereist;  een  losplaats  alsook  voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en  smeerstoffen  en,  tenzij  anders  wordt  overeengekomen,  de  benodigde  ladders, steigers  en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
b.   Afnemer  draagt  er  voor  zorg,  dat  alle  werkzaamheden,  waarop  door  Leverancier  bij  de montage,  installatie  en/of  inbedrijfstelling  moet  worden  voortgebouwd  en  waarvan  niet  is overeengekomen  dat zij  door  Leverancier worden uitgevoerd  – bijvoorbeeld  alle demontage werkzaamheden   en   alle   elektricien-   en   loodgieterwerkzaamheden,   alle   grond-,   metsel-, fundatie-,  timmer-  en  schilderwerk  en  verder  alle  andere  werkzaamheden  van  bouwkundige aard,   tijdig   en   deugdelijk   worden   uitgevoerd.  Afnemer   pleegt   regelmatig   overleg   met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
c. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op   de   werkplek,   daarbij  mede   in  acht  nemend   de   terzake  geldende   wettelijke  en bedrijfsvoorschriften.  In  het  bijzonder  draagt  hij  zorg  voor  voorzieningen  in  verband  met brand.

Artikel 10  Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten

 
10.1      Leverancier   levert   goederen   en   verricht   werkzaamheden   die   voldoen   aan   de kwaliteitseisen,  die  uitdrukkelijk  zijn  overeengekomen,  en  aan  de  wettelijke  voorschriften  – met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid – die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften  in  Nederland,  dan  meldt  Leverancier  dat  aan  Afnemer.  In  onderling  overleg vindt,  aanpassing  van  de  door  Leverancier  te  leveren  prestatie  plaats.  De  leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten  komen  voor  rekening  van  Afnemer.  Voor  zover  met  betrekking  tot  te  leveren goederen  of  te  verrichten  prestaties  niet  uitdrukkelijk  kwaliteitseisen  zijn  overeengekomen, zal  de  kwaliteit  van  de   te  leveren  goederen  en  prestaties  niet  liggen  beneden  de  goede gemiddelde kwaliteit.

10.2  Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.
10.3   Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de   overeengekomen   werkzaamheden   heeft   voltooid,   dient  Afnemer   de   goederen   en/of werkzaamheden  ten  spoedigste  maar  in  ieder  geval  binnen  tien  (10)  werkdagen  na  de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren.    Op    tekorten    en/of    gebreken    –    (zijnde    ieder    niet    voldoen    aan    het overeengekomene) – die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en- twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier  heeft  gemeld,  kan  hij  tegenover  Leverancier  geen  beroep  meer  doen.  Een  en ander geldt ook in geval van deelleveringen.
10.4   Tekorten  of  gebreken,  waarvan  bij  de  in  10.3  bedoelde  controle  blijkt  en  die  tijdig schriftelijk  aan  Leverancier  zijn  gemeld,  als  ook  tekorten  of  gebreken,  die  bij  de  in  10.3 bedoelde  controle  niet  hadden  kunnen  worden  ontdekt  maar  binnen  zes  maanden  na  de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze van Leverancier
– herstel of  vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald,  geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.
10.5  Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:
a.   Leverancier  zal  zich  inspannen  om  het  ongedaan  maken  zo  spoedig  als  bij  de  gegeven omstandigheden   mogelijk   is  uit  te  (doen)  voeren.  Afnemer  biedt  alle  daartoe  vereiste medewerking.
b.   Het ongedaan maken  geschiedt zoveel mogelijk  op een door  Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
c.   In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
d.   Goederen  of  onderdelen,  die  bij  vervanging  vrij  komen,  worden  automatisch  eigendom van Leverancier.
e.  Doen  zich  tekorten  of  gebreken  voor  met  betrekking  tot  goederen,  die  Leverancier  van derden heeft verkregen,  of met betrekking tot werkzaamheden,  die  Leverancier door derden heeft  doen  uitvoeren,  dan  –  onverminderd  het  in  10.3  bepaalde  –  geschiedt  het  ongedaan maken  daarvan slechts  kosteloos,  voor zover de derde de kosten van ongedaan maken  voor zijn rekening neemt.
f.     Afnemer  heeft  geen  recht  jegens  Leverancier  op  ongedaan  maken  van  tekorten  en gebreken,   waarvan   aannemelijk   is   dat   zij   het   gevolg   zijn   van   normale   slijtage,   van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of   van   het   niet   (juist)   opvolgen   van   bepaalde   aanwijzingen   dan   wel   instructies   van Leverancier.
g.   Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt,  wanneer  Afnemer  het  ongedaan  maken  zonder  voorafgaande  toestemming  van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
h.   Het zich voordoen  van tekorten of gebreken vormt geen  grond voor  opschorting van de betalingsverplichting   van   Afnemer   jegens   Leverancier.   Komt   Afnemer   ook   na   een schriftelijke aanmaning  daartoe  zijn  betalingsverplichting niet  na, dan brengt  dat verval  van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.
Indien Afnemer  reclameert  ter  zake van  een  tekort  of  gebrek  dat  niet  of  slechts  tegen  voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde  verminderd,  welke  vermindering  zoveel  mogelijk  op  basis  van  overleg  tussen Leverancier  en  Afnemer  en  met  inachtneming  van  de  bij  het  sluiten  van  de  betreffende overeenkomst   gehanteerde   eenheidsprijzen   wordt   vastgesteld,   of   kan   de   betreffende overeenkomst  door   ieder   van   de   partijen   schriftelijk  voor   ontbonden  worden   verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien  het  niet  ongedaan  te  maken  tekort  of  gebrek  voor  hem  zo  bezwaarlijk  is  dat  ook ondanks  een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst  in  redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
10.7  Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan – buiten het in 10.6 genoemde geval – pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na   een   schriftelijke  aanmaning  daartoe  nalaat   om  binnen   een   alle   omstandigheden   in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of  gebrek alsnog ongedaan te maken.
10.8   Afnemer  heeft met  betrekking tot te leveren voertuigen,  machines, laders en batterijen en  installaties  recht   op  gratis  onderhoudsbeurten,  voor  zover  dat  bij  het  sluiten  van  de betreffende overeenkomst  is overeengekomen.
10.9     Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de  overeenkomst  vervalt,  indien  hij  niet  op  rechtsgeldige  wijze  tegen  Leverancier  een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

Artikel 11  Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten
 
11.1   Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële  of  intellectuele  eigendomsrechten  van  derden.  Wordt  Afnemer  door  een  derde aangesproken   in   verband   met   strijd   in   Nederland   met   een   industrieel   of   intellectueel eigendomsrecht,  dan  stelt  hij  Leverancier  hiervan  onverwijld  in  kennis  en  laat  hij  aan Leverancier  de  behandeling  en  afwikkeling  van  de  aanspraak  van  de  derde  over.  Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk,  dan  is  Leverancier  gerechtigd  –  naar  zijn  keuze  en  overigens  in  overleg  met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of  door  verwerving  van  een  licentie  dan  wel  om  de  betrokken  zaak  terug  te  nemen  tegen terugbetaling   van   de   ervoor   ontvangen   koopprijs.   De   kosten   van   de   behandeling   en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.
11.2   Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt – wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met  het  gebruik  van  materialen,  tekeningen,  modellen,  instructies  e.d.  van  of  vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de  derde  verband  houdende  kosten  en  schade  van  hemzelf  en  van  Leverancier  voor  zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op  te  schorten  in  afwachting  van  het  resultaat  van  het  optreden  van Afnemer  tegenover  de derde,  hetzij  de  betrokken  overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te  ontbinden  zonder  tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 

Artikel 12  Aansprakelijkheid voor schade

 
12.1  Voor  de  aansprakelijkheid  van  Leverancier  jegens Afnemer  voor  schade,  die Afnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of
onrechtmatige daad van Leverancier, gelden de volgende bepalingen:

a. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge  hebbend,  en  daaruit  voortvloeiende  schade  heeft Afnemer  recht  op  een  vergoeding voor  zover  Leverancier  ter  zake  een  uitkering  onder  een  aansprakelijkheidsverzekering  kan verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
b. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier terzake  een  uitkering  onder  een  aansprakelijkheidsverzekering  kan  verkrijgen,  met  dien verstande  dat  hiervoor  per  schadegeval  of  reeks  met  elkaar  samenhangende  schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt.
c. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoeding,  tenzij  deze  het  gevolg  is  van  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  van  enkel  het leidinggevend personeel van Leverancier.
d. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na  de  schadeveroorzakende  gebeurtenis,  die  rechtens  aan  Leverancier  is  toe  te  rekenen. Onverminderd  het  in  de  vorige  zin  bepaalde,  vervalt  een  vordering  tot  schadevergoeding indien   binnen  zes   (6)   maanden   nadat   schade   aan   het   licht   is   getreden,  terzake   geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
e. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Leverancier aan Afnemer  geleverde goederen en  diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van  de derde met  enige omstandigheid  die voor risico van de Afnemer komt.
f.  Indien  Afnemer  Leverancier  op  grond  van  een  van  een  derde  overgenomen  vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze  direct  of  indirect  is  betrokken,  kan  Leverancier  zich  tegenover  Afnemer  ook  op bovenstaande bepalingen beroepen.

g. De bovenstaande bepalingen  gelden mede ten  behoeve  van de  personen, die op  enigerlei wijze  betrokken  zijn  bij  de  uitvoering  van  jegens  Afnemer  bestaande  verplichtingen  van Leverancier.
 

Artikel 13  Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 
13.1  Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is exclusief het Nederlandse materiële recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op 1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

13.2   Voor  zover  dwingende  wetsbepalingen  niet  anders  meebrengen  en  partijen  ook  niet alsnog   arbitrage   overeenkomen,   is   de   rechter,   binnen   wiens   ressort   Leverancier   zijn hoofdvestiging   heeft,  bij  uitsluiting   bevoegd  kennis  te  nemen  van  geschillen,  die  tussen Leverancier  en Afnemer  over  of  samenhangend  met  een  rechtsverhouding  tussen  hen  rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft echter bevoegd Afnemer ook in  rechte  aan  te  spreken  –  naar  keuze  van  Leverancier  –  bij  de  rechter  in  wiens  ressort  de hoofdvestiging  van  Afnemer  dan  wel  die  nevenvestiging  van  Afnemer,  die  nauw  bij  het geschil is betrokken, is gelegen.
13.3   Komen  partijen  alsnog  arbitrage  overeen,  dan  zal  die  arbitrage,  tenzij  alsdan  anders wordt  overeengekomen,  worden  beheerst  door  de  alsdan  geldende  arbitrageregels  van  de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.”